Algemene voorwaarden

 1. Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gehuurd product of elke overeenkomst gesloten met TIC cvoa.
 2. Alle facturen inclusief waarborg dienen bij afhaling betaalt te worden met bancontact of contant. Indien de gehuurde producten geleverd worden kan de betaling contact, bancontact of via overschrijving betaald worden dit minimum 2 dagen voor de levering plaats vind. Bij overschrijving dient er een betalingsbewijs door gemaild te worden naar verhuur@retro-rent.be.
 3. Bij niet-betaling op de vastgestelde datum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichtingen ten laste van de klant een intrest van 10 procent op het nog verschuldigde bedrag te betalen. Wanneer een factuur niet stipt op haar vervaldag betaald wordt, zal het op dat ogenblik verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 procent voor extra gerechtelijke kosten. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. TIC cvoa heeft het recht op dat ogenblik het materiaal te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant. Alle gebeurlijk geschillen worden beslecht door de Handelsrechtbank van Mechelen.
 4. Wanneer de huurprijs lager ligt dan 30euro zal er 8,5 euro administratiekosten extra aangerekend worden.
 5. TIC cvoa behoudt zich het recht om ten allen tijde de huurovereenkomst te verbreken, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd heeft, heeft TIC cvoa het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van TIC cvoa zijn. TIC cvoa behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door TIC cvoa een verkoopsfactuur wordt opgemaakt. Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd geleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, dan worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend.
 6. Van het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt tot het moment dat de goederen terug afgeleverd zijn bij TIC cvoa is de klant verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. De klant is dan ook verplicht dit binnen de 6 uur na de vaststelling schriftelijk te melden aan TIC cvoa dit kan via mail op het mailadres verhuur@retro-rent.be en verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen in geval van schade,verlies of diefstal gelijk aan de nieuwwaarde van de goederen.
 7. Alle goederen worden in werkende staat geleverd indien de huurder een beschadigd/niet degelijk werkend product ontvangt dient hij dit meteen bij afhaling of levering te melden.
 8. Wanneer de klant de goederen terugbrengt en er tekortkomingen vastgesteld worden heeft de klant 5 werkdagen de tijd om de tekortkomingen binnen te brengen na 7 werkdagen geeft TIC cvoa het deel van de waarborg dat gelijk staat aan de tekortkomingen niet meer terug. Elke dag dat de tekortkomingen niet retour terug gebracht zijn worden ook in rekening gebracht.
 9. Al het gehuurde porselein/bestek dient grondig gespoeld te worden voor deze terug geleverd worden. Alle andere gehuurde producten dienen ook proper terug geleverd te worden. Indien dit niet het geval is word er een meerkost aangerekend van 20 euro per tijdsbestek van 15 minuten.
 10. Wanneer toestellen niet proper terug geleverd worden zal hier een meerkost van 40 euro per toestel aangerekend worden.
 11. Anuleren kan tot 48 uur voor de afgesproken dag. Indien dit niet gebeurt wordt 60 procent van het te betalen bedrag toegerekend.
 12. Wanneer er goederen geleverd moeten worden op verdiepen moet dit uitdrukkelijk aangevraagd worden en kan er een meerkost aangerekend worden. Wanneer er geen vermelding hierover is zal de levering afgezet worden op het gelijkvloers.
 13. TIC cvoa kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de levering niet op de gevraagde locatie kan plaatsvinden door onvoorzienbare factoren bv. Fout adres doorgegeven, afgesloten straten,… in dergelijke situaties kan de klant geen schadevergoeding eisen.

De algemene voorwaarden worden als aanvaard beschouwd wanneer een klant een bestelling plaatst.